پریشانیات

پریشانیات

فارغ از هیاهوی آدمک ها و دنیایشان،فارغ از آلونک های آجری و مرکب های آهنینشان،فارغ از هر چه که هست و هر چه که نیست،هرچه که رحمت بود هر آنچه که حکمت شد،هر چه کردیم ودیده شد و دیده نشد،سرفه های خشک قلممان را مرهمی باشیم بهتر است...

آخرین حرف هايتان
خانه ي همسايه

حکم باران در این ایام میدانی که چیست؟

آب و جارو میشود بهر محرم کوچه ها...

پریشان نویس

نظرات  (۲)

بهتر از محرم ماهی نیست....
التماس دعا
قصه رفاقت،قصه سنگ های کناره ساحله-یکی یکی اونارو جمع می کنی...بعدش یکی یکی پرتشون می کنی توی دریا..

اما بعضی وقتا سنگای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمیتونی پرتشون کنی و برای خودت همیشه نگهش میداری!!