پریشانیات

پریشانیات

فارغ از هیاهوی آدمک ها و دنیایشان،فارغ از آلونک های آجری و مرکب های آهنینشان،فارغ از هر چه که هست و هر چه که نیست،هرچه که رحمت بود هر آنچه که حکمت شد،هر چه کردیم ودیده شد و دیده نشد،سرفه های خشک قلممان را مرهمی باشیم بهتر است...

آخرین حرف هايتان
خانه ي همسايه

زندگی مثل ماهیست...

باید بغلش کنی،به آرامی...

نه آنقدر محکم که ماهی بمیرد،نه آنقدر شل،که ماهی بپرد...

ماهی زندگی را باید خواستنی بغل کرد...

پریشان نویس

نظرات  (۳)

تصویر خیلی زیباست...
محبت و ترس کودکی را توامان نشان می دهد
پاسخ:
بله،بیم و امیدباید در زندگی وجود داشته باشد.
امید و رجا
تعبیر جالبی بود...
 

این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

اینم جواب همه کسایی که میگن یارو هوایی شده ...

همین...